Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
POKL - Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Spółdzielnie Socjalne
- spis zawiera odnośniki oraz skondensowaną charakterystykę działalności gospodarczej w podziale na branże -

Projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"

Projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od marca 2009 r. do maja 2010 r. realizuje projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Grupa docelowa
Oferowane w ramach projektu wsparcie skierowane jest bezpośrednio do istniejących, zarejestrowanych w KRS spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz do nowych, powstających spółdzielni socjalnych w okresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim. Z propozycją usług objętych niniejszym projektem zwracamy się do wszystkich zarejestrowanych spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni.

Cel projektu
Zgodnie z założonym charakterem działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, ogólnym celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie spółdzielni socjalnych, a w konsekwencji, zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków. W dobie globalizacji i narastającej komercjalizacji, bez profesjonalnych przedsięwzięć marketingowo-promocyjnych, niezależnie od rodzaju oferowanych usług i produktów oraz zasięgu terytorialnego działalności, spółdzielnia socjalna nie jest w stanie skutecznie konkurować z typowymi firmami komercyjnymi, a przez to utrudniony jest jej rozwój lub wręcz istnieje duże zagrożenie utraty zdolności działania gospodarczego.

Działania projektowe
Projekt oparty jest na praktycznych działaniach mających przynieść konkretne rezultaty. Moduł usług marketingowo-promocyjnych jako zasadnicza część projektu ma charakter dostarczenia grupie docelowej - spółdzielniom socjalnym usług wspierających ich działalność gospodarczą i obejmuje m.in. następujące przedsięwzięcia:
  • wykonanie i opublikowanie centralnej platformy internetowej "Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne" wraz z katalogiem branżowym spółdzielni socjalnych,
  • wykonanie, bieżące aktualizowanie oraz wypozycjonowanie w IT witryn www spółdzielni socjalnych,
  • wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu,
  • organizacja konferencji promocyjnej wraz z ekspozycją spółdzielni socjalnych uczestniczących w projekcie.
Przewidywane rezultaty projektu
Zakładany podstawowy efekt podjętych działań to profesjonalizacja działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych w dziedzinie promocji i marketingu. Realizacja projektu pomoże też zrealizować cel dalekosiężny, tj. szerokie upowszechnienie idei spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a niniejsza oferta projektowa skutkować może w przyszłości replikowaniem podobnych projektów w szerszej skali terytorialnej.

Szczegóły o projekcie: wwwpromotion.sisco.pl